Όροι Χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες, προϊόντα, εφαρμογές ή περιεχόμενο που διατίθεται σε ή μέσω της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα και όλες οι υπηρεσίες, προϊόντα, λογισμικό και περιεχόμενο που διατίθεται σε ή μέσω αυτής, είναι μόνο για την ιδιωτική και μη εμπορική χρήση.

 

ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΑΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ, ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

 

Ο ιστότοπος luckyday.gr λειτουργεί διαφημιστικά, προβάλλοντας υπηρεσίες και προϊόντα άλλων ιστοχώρων προσφορών. Ως εκ τούτου δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή προϊόντων, καθώς και για οιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση αυτών.

 

Ο ιστότοπος luckyday.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα της παρούσας Αποποίησης ανά πάσα στιγμή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτούς τους όρους χρήσης περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά από την δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει ότι δέχεστε και συμφωνείτε με όλες αυτές τις αλλαγές.

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Ο ιστότοπος luckyday.gr (ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες, προϊόντα, λογισμικό, και το περιεχόμενο που υπάρχουν ή διατίθενται μέσω αυτού) παρέχεται «ως έχει» και οι υπηρεσίες, προϊόντα, λογισμικό, και το περιεχόμενο που διαφημίζονται σε αυτόν, «ως διατίθενται» από τους παρόχους αυτών. Ο ιστότοπος luckyday.gr αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραποίησης. Περαιτέρω, ο ιστότοπος luckyday.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι: [α] η ιστοσελίδα, θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας, [B] η ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη σε μια αδιάκοπη, επικαιροποιημένη, ασφαλή ή χωρίς σφάλματα βάση, [Γ] τα αποτελέσματα που μπορούν να ληφθούν από την χρήση της ιστοσελίδας θα είναι ακριβή, έγκαιρα και αξιόπιστα, [Δ] η ποιότητα του δικτυακού τόπου θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Ο ιστότοπος luckyday.gr δεν θα έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε ζημία στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε δικτυακού τόπου τρίτων.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε καμία περίπτωση η ο ιστότοπος luckyday.gr και οι δικαιοπάροχοι αυτού δεν είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές, ή αποζημίωση για απώλεια κερδών, εσόδων, για τα στοιχεία ή τη χρήση, που πραγματοποιήθηκαν από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο, είτε στο πλαίσιο προσφυγής σε σύμβαση ή αδικοπραξία, που προκύπτουν από την πρόσβασή σας ή τη χρήση του, ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας, προϊόντος, λογισμικού ή περιεχομένου που παρέχεται σε ή μέσω του luckyday.gr ή οποιουδήποτε ιστοχώρου τρίτου στον οποίο σας παραπέμπει το luckyday.gr, ακόμη και αν ο οποιοσδήποτε ιστοχώρος τρίτου σας έχει ενημερώσει για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή απωλειών .

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε το luckyday.gr και την ιδιοκτήτρια εταιρία αυτού, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους της και τους συνεργάτες αβλαβείς από οποιεσδήποτε αξιώσεις, διαδικασίες, τραυματισμούς, ζημίες, υποχρεώσεις, απώλειες, δαπάνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων), που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας luckyday.gr.

 

ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ιστότοπος luckyday.gr έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθεί κάθε δραστηριότητα στον ιστότοπο. Ο ιστότοπος luckyday.gr μπορεί, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς: [α] να αποκαλύψει πληροφορίες από την ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε τρίτο συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της σε κάθε νομική ή μη διαδικασία, [B] να ερευνήσει οποιαδήποτε αναφερόμενη παραβίαση των πολιτικών και των καταγγελιών της, και να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες που κρίνει κατάλληλες, ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, αναστολή ή διακοπή της πρόσβασης ή / και της χρήσης του δικτυακού τόπου, [Γ] να διατηρεί στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, να διακόψει την παροχή ή να περιορίσει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή οποιεσδήποτε περιοχές της ιστοσελίδας.

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος. Ασχέτως από το πού μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική δράση θα  εκδικάζεται μόνο στα δικαστήρια της Αθήνας.

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα κατά παράβαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιστότοπος luckyday.gr θεωρεί ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική, και χρησιμοποιεί συστήματα ασφαλείας ώστε, κατά το δυνατόν, τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι ασφαλή έναντι τρίτων.

Ο ιστότοπος luckyday.gr δεν πρόκειται να διαθέσει προς οιονδήποτε τρίτο τα προσωπικά στοιχεία σας, για οιονδήποτε λόγο. Εξαίρεση αυτού αποτελεί η διάθεση των προσωπικών σας στοιχείων προς οιοδήποτε όργανο επιβολής του νόμου στα πλαίσια μίας νομικής διαδικασίας.


Σύγκριση Προσφορών


Δεν έχετε προσφορές στη σύγκριση

Λίστα Επιθυμιών


Δεν έχετε προσφορές στις επιθυμίες σας.